Uprzejmie informujemy, że BOLTECH Sp. z o. o., ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno; NIP 6371844563; REGON 273708836 (dalej: BOLTECH) przetwarzają dane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”). Mają one charakter danych osobowych.

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BOLTECH Sp. z o. o., ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno; NIP 6371844563; REGON 273708836.
 2. Z Administratorem możecie się kontaktować drogą e-mailową pod adresem: biuro@boltech.com.pl, lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, bądź osobiście pod adresem
  ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno.
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z prawa pracy, w szczególności z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie w/w aktu prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest:
  • prowadzenie analiz statystycznych,
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności, czyli wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • nasi pracownicy upoważnieni przez BOLTECH,
  • firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Tobie usług,
  • inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki, itp.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, a także po jej zakończeniu przez okres 3 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla kolejnych rekrutacji – będą one przechowywane przez okres jednego roku od ich złożenia. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wydanej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a) i będą one przetwarzane do zakończenia okresu ich przechowywania, bądź do chwili cofnięcia zgody.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).
 9. Ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez tych danych nie możemy przeprowadzić procesu rekrutacji.
 11. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.