Ogłoszenie sprzedaży

Firma BOLTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 37, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 16.261.500 PLN wpłacony w całości, posługująca się NIP 637-18-44-563 , sprzeda w drodze przetargu ofertowego pojazdy zawarte w poniższej tabeli.

OGŁOSZENIE-2019