POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W BOLTECH Sp. z o.o.

BOLTECH Sp. z o.o. - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej ZGH BOLESŁAW

Przedmiotami działalności naszej firmy objętej systemem jest produkcja i sprzedaż:

  • Kruszyw Dolomitowych
  • Wyrobów Poliuretanowych
  • Wyrobów Cynkowych

Misją naszej firmy jest dostarczenie Naszym Klientom, produktów o najwyższej jakości, przy zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego ich oddziaływania na środowisko oraz bezpieczeństwa pracy przy jej wykonywaniu a także pozyskanie zaufania klienta.

Dla utrzymania wysokiego poziomu zadowolenia naszych klientów i spełnienia wszystkich wymagań jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa pracy utrzymujemy Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018;
Mając pełne rozeznanie rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla środowiska naturalnego i środowiska pracy Spółka zobowiązuje się do:

  • przestrzegania przepisów prawnych, w szczególności regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
  • podejmowania działań mających na celu ograniczanie niekorzystnego oddziaływania Spółki na środowisko naturalne oraz zapobiegania zagrożeniom środowiskowym
  • ciągłej minimalizacji ryzyk związanych z zagrożeniami zidentyfikowanymi na poszczególnych zakładach oraz zapobiegania zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
  • prowadzenia systematycznych przeglądów i oceny skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • podnoszenia kwalifikacji, umiejętności zawodowych i świadomości pracowników oraz aktywnego wspierania wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
  • współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w szczególności z lokalnymi władzami i stowarzyszeniami
  • spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wszyscy pracownicy BOLTECH Sp. z o.o. są świadomi treści niniejszej Polityki i gwarantują swoimi działaniami dbałość o wysoki poziom świadczonych usług w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska obligując również do tego gości oraz pracowników innych firm prowadzących działalność na jej terenie.

Dążąc do pełnego osiągnięcia celów zawartych w niniejszej Polityce Spółka zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji.
Bukowno, Maj 2022