BOLTECH Sp. z o.o.

BOLTECH Sp. z o.o. - 31.12.2013 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/22626/13/820, nastąpiło połączenie przez przejęcie spółek BOLOIL S.A. i BOLSPED sp. o.o. (spółki przejmowane) oraz spółki BOL-THERM sp. z o.o. (spółka przejmująca) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych z jednoczesną zmianą nazwy spółki przejmującej na BOLTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z dniem połączenia tj. 31 grudnia 2013 roku, spółka BOLTECH sp. z o.o. jako spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki: BOLOIL S.A. i BOLSPED sp. z o. o. jako spółek przejmowanych, zgodnie z art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych.